Members’ performances

Sugishin no kai Episode 0

Sugishin no Kai Episode 0
Date & Time: Sunday, October 16, 2022 (Concert begins at 2:00 p.m. / Concert will end around 4:30 p.m.)
Venue: Cerulean Tower Noh Theater
Program: Ikkan “Kagura”, Subayashi “Mominodan”, Itcho Ikkan “Shojo Midare”, Ohanashi, Maibayashi “Ataka Konjincho Takinagashi”, Ibayashi “Funabenkei Omoki ZengonoKae”.

Ticket price (all seats reserved): 5,000 yen

Organizer: Sugishin no Kai, Shintaro Sugi

Application :Sugishinokai Secretariat

e-mail

Release date: Saturday, July 23, 2022

 

PAGE TOP